Stadgar Stiftelsen Hedra Klas Ingesson

1. Stiftelsens ändamål

Stiftelsens syfte är att utveckla IF Elfsborg i Klas Ingessons anda.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att stödja arbete inom IF Elfsborg som:

• Lyfter fram viktiga värderingar kring idrott, såsom; Vad är en bra kompis, hur fungerar ett lag samt vikten av att alla får delta.
• Ger ännu fler ungdomar chansen att spela fotboll och ha roligt, samt tar tillvara nya ledarkrafter för att trygga återväxten i en positiv breddidrott inom IF Elfsborg.
• Bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att i skolor och föreningsliv genomföra aktiviteter kring attityd, ansvar och respekt. Här ingår även arbete med funktionshindrade och socialt utsatta ungdomar.
• Bidrar till en positiv supporterkultur där alla ska kunna gå på fotboll med fokus på arbete mot våld, rasism, och diskriminering på såväl hemma– som bortamatcher.
• Aktiviteter och uppmuntran till sjuka och utsatta barn och ungdomar.
• Mental rådgivning till föreningens spelare och ledare.

2. Upprop

Stiftelsen ska genom annonsering i dagspress och på IF Elfsborgs hemsida årligen i samband med Klas Ingessons årsdag den 29 oktober hålla ett upprop, där pengar som kommer in ska främja stiftelsens ändamål.

Stiftelsen ska även i övrigt verka för att ta emot frivilliga gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Gåvorna eller bidragen får inte vara villkorade.

Styrelsen äger rätt att neka ta emot gåvor ovh bidrag om dessa eller bidragsgivarna kan anses strida mot stiftelsens ändamål, lagar, värderingar, god etik m.m.

3. Stiftelsens styrelse

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse som ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Suppleanter kan väljas.

Styrelsen är beslutsrör när två tredjedelar av styrelsens ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av  styrelsens ledamöter är eniga om beslut. Röstning får ej ske genom ombud.

Styrelseledamöterna har inte rätt till ersättning från stiftelsen för sitt arbete.

4. Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

5. Räkenskapsår

Stiftelsen ska ha kalenderår som räkenskapsår.

6. Revisor

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper ska årligen granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Suppleant kan väljas.

7. Tillsyn

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen.

8. Ändring av stadgar

Ändringar i dessa stadgar får göras av en enig styrelse utan tillstånd av myndighet. Ändring av punkt 1 och denna punkt får dock inte göras.

 

Huvudpartners