Ordningsregler

 
Utöver de regler som IF Elfsborg utfärdar, finns en uppsättning externa regler som ska följas. Dessa handlar främst om svensk lag, förordningar utfärdade av stat, kommun eller myndigheter, regler utfärdade av polis och räddningstjänst samt Internationella och Svenska idrotts- och fotbollsförbundets regler och tävlingsföreskrifter.

Åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.

Det är inte tillåtet att medföra alkohol eller andra droger.

Det är inte tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare.

Det är inte tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela, pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan.

Det råder totalt väskförbud vid alla större evenemang i Sverige, enligt polismyndighetens beslut från 2023, vilket även innefattar IF Elfsborgs tävlingsmatcher på Borås Arena. 

Den som är berusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, äger inte tillträde till arenan.

Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.

Det är inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.

Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.

Det råder rökförbud på arenans läktarutrymmen.

Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.

Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningstörare.

Om arrangerande förening eller gästande förening i samband med match på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening.

 

Påföljder vid eventuella överträdelser

Arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.
Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan komma att dömas till böter eller fängelse upp till sex månader samt riskerar att stängas av från samtliga elitfotbollsarenor under två år. Detta enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Föreningen har också möjlighet att ansöka om arrangörsavstängning.

Huvudpartners